Пълно счетоводно обслужване

попитай сега

Разработване на индивидуален сметкоплан, обработка и осчетоводяване на счетоводни документи. Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС, VIES декларации , Интрастат и други.

 

 

On-line(електронни) услуги

попитай сега

Подготовка на документи за издаване на евро лиценз - транспортна дейност

 
 

Регистрация на фирми

попитай сега

Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията

 

Еднократни счетоводни услуги

попитай сега

Всяка една от услугите, включена в абонаментното обслужване, може да бъде извършена еднократно и за външни клиенти, които към настоящия момент нямат сключен договор с нашата компания.

 
 

Данъчни консултации

попитай сега

Консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.

 

 

Оценка на риска

попитай сега

Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност

 

 

Данъчен календар

10
 • До 10-о число: ЗДДФЛ

  Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. ЗСВОТС Подаване на Интрастат -декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС.

 • До 14-о число: ЗДДС

  1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен период.
  2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за предходния данъчния период.
  3.Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.

 • До 14-о число: ЗДДС

  4.При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиането, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
  5.При получаване на услуги по чл. 21, ал. 3, когато доставчикът не е установен на територията на страната и получателят е данъчно задължено лице, нерегистрирано по ЗДДС, данъкът се внася от получателя в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

 • До 15-о число: ЗКПО

  1.Месечни авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходния месец: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  3.Внасяне на данъка върху приходите за предходния месец от бюджетните пред-приятия.

 • До 15-о число: ЗКПО

  4.Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през предходния месец.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец
  2. Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване...

 • До 20-о число:ЗКПО

  1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекому-никационните оператори.

 • До 20-о число:ЗДДС

  1.Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

 • До края на всеки месец: ЗКПО

  1. Внасяне на данъците при източника по ЗКПО
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за предходния месец.

  Забележка: Когато последния ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

 • До края на всеки месец: ЗДДФЛ

  1. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава 6 от ЗДДФЛ от платеца на дохода.
  2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през предходния месец са направени само частични плащания.

  Забележка: Когато последния ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

КЛИЕНТИ