Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

22/04/2020

Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Предварителна информация

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Цел на процедурата: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакван резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 •  Кандидати, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност (т.е. имат приходи от продажби за всяка една от двете години и са подавали отчети в НСИ)
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. Микро-предприятията имат средносписъчен брой на персонала
 • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. (начин на изчисление: годишният оборот за 2019 г. се разделя на 12 месеца; приходите от продажби за м. април 2020 г. трябва да са с 20% по-ниски от средномесечните приходи за 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не трябва да е в затруднено положение

 

Не са допустими кандидати, които:

 • Са микропредприятия, които имат седалище или клон в община от селските райони и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
 • Са предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстват за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (11.2, 11.3 и 11.06)
 • Осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти, преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони;
 • Развиват дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, производство и търговия на селскостопански продукти, стоманодобив, въгледобив, корабостроeне, производство на синтетични влакна, транспорт, както и свързаната с него инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

 

Допустими дейности:  В зависимост от конкретните нужди на предприятието, напр. разходи за наем, разходи за заплати, разходи за материали и консумативи, разходи за услуги и т.н.

 

Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Бележки:

 • Разходите трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта;
 • След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчет, съдържащ информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати;
 • Разходите трябва да са за реално доставени продукти и извършени услуги;
 • Придружителни документи - Проектите се подават през ИСУН 2020 единствено посредством валиден Квалифициран електронен подпис, издаден на името на лице с право да представлява кандидата (напр. управителя).

Към проекта следва да бъдат приложени следните документи:

 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – по образец;
 • Декларация за финансовите данни – по образец;
 • Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – по образец;
 • Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата (документът не се прилага от кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община);
 • Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 – по образец.

 

ВАЖНО: Няма да се предоставя финансиране на кандидати, които:

 • Имат задължения към държавния или общинския бюджет. Ако такива бъдат установени, те следва да бъдат покрити в срок от 3 календарни дни от установяването им;
 • Чиито представляващи лица (заедно и/или поотделно) са осъждани;
 • Размер и дял на безвъзмездната финансова помощ (БФП)

 

Минимален размер: 3 000 лв.

Максимален размер: 10 000 лв.

Финансирането е 100%.

 

ВАЖНО:

 • Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ с код 15100 от приходната част на ОПР за 2019 г.).Начин на изчисление: нетните приходи от продажби за 2019 г. са в размер на 85 000 лв. 10% от тази сума е 8 500 лв., за които може да се кандидатства.
 • Управляващият орган ще извърши служебни проверки на декларираните Нетните приходи за продажби, като може да изисква разяснения и документи по отношение на декларирания от кандидата размер на ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г. При установяване на невярно посочени данни по отношение на размера на Нетните приходи от продажби (код 15 100) от приходната част на ОПР за 2019 г., които са довели до получаване на безвъзмездна помощ по-голяма от максимално допустимата, цялата получена помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.

 

Бюджет на грантовата схема: 173 000 000 лв. (ще бъдат финансирани около 20 000 български предприятия)

Максимален срок за изпълнение:   3 месеца

Срокове за кандидатстване:

 • Процедурата се очаква да бъде отворена за кандидатстване на 30 април 2020 г.
 • Кроен срок за подаване на проекти през ИСУН 2020: 30 май 2020 г., 16:30 часа