Για μας

Μετά την ίδρυση μιας εταιρείας και τον καθορισμό από τον διευθυντή ή από το Διοικητικό  Συμβούλιο της κύριας δραστηριότητάς της, πρέπει να απαντηθεί ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, δηλαδή -σε ποιον να αναθέσω τη λογιστική μου εξυπηρέτηση; Επειδή η λειτουργία μιας εταιρείας χωρίς λογιστή είναι αδύνατη, λόγω του γεγονότος ότι κάθε εταιρεία υποχρεούται να διενεργεί τη λογιστική καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών με χρονολογική σειρά που αντιστοιχεί στην εκτέλεση και την τήρηση ορισμένων κανονιστικών πράξεων προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά την παράβασήτους.

Ως εκ τούτου η επιλογή σας πρέπει να είναι καλά μελετημένη και δικαιολογημένη.

Εμείς, η ομάδα του λογιστικού οίκου MVM, είμαστε έτοιμοι να αφιερώσουμε χρόνο για να σας βοηθήσουμε να λύσετε το επαγγελματικό σας πρόβλημα. Έχουμε τις γνώσεις, τις δυνατότητες και την επαγγελματική εμπειρία για να βρούμε επαγγελματικές λύσεις προσαρμοσμένες όχι μόνο στην Εθνική Νομοθετική Βάση.

Ατομική προσέγγιση σε κάθε πελάτη.

Στα γραφεία μας που βρίσκονται στην πόλη Σόφια και πόλη Σαντάνσκι, τηρουμένων των απαιτήσεων του GDPR/Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ και του Νόμου περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρέχουμε ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων και των εγγράφων σας.

Η ομάδα του λογιστικού οίκου MVMσυμμετέχει ενεργά ως σύμβουλος στη δημιουργία καινοτόμου ενιαίου λογισμικού διαχείρισης και ελέγχου επιχειρήσεων, προσφέροντας τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στις σημερινές επιχειρηματικές λύσεις.

Όλα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις στους πελάτες μας, όπως δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος και εφαρμογή του λογισμικού με άμεση σχέση λογιστήριο-πελάτη, που με τη σειρά του επιτρέπει καλύτερες προσφορές κατά τον καθορισμό της τιμής των υπηρεσιών μας.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε και να λύσουμε επιχειρηματικά προβλήματα των πελατών μας

24/7.

Στους πελάτες μας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της λογιστικής, της εργασίας και των μισθών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, φορών, συμβουλών, βοήθειας στην επιλογή εκτελωνιστή, ασφαλιστή, τράπεζας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ;

Παρακολούθηση των αλλαγών στους κανονισμούς και στις συζητήσεις για τροποποίηση των νομών και άμεση ενημέρωση των πελατών μας. 

Κατά την εκπλήρωση των κριτηρίων ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου, άρθρου 37 του Νόμου περί Λογιστικής, πιστοποίηση/επικύρωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από νόμιμο ελεγκτή. 

Σε περίπτωση εμφάνισης πολύπλοκων νομικών, λογιστικών και φορολογικών υποθέσεων, μέσα σε 24 ώρες παρέχουμε στους πελάτες μας ενδεχόμενες λύσεις.

Ενσωματώθηκε ενοποιημένο λειτουργικό σύστημα σε όλα τα γραφεία του λογιστικού οίκουMVM, χρησιμοποιώντας μια ενοποιημένη βάση. Με τον τρόπο αυτό δεν περιοριζόμαστε από τη φυσική ύπαρξη του γραφείο και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί και ανά πάσα στιγμή κάθε πελάτης μπορεί να εξυπηρετηθεί επαγγελματικά από όλους τους συναδέλφους από την ομάδα της λογιστικής εταιρείας MVM.

Η μακρόχρονη επαγγελματική πείρα της ομάδας του λογιστικού οίκουMVM

οικοδόμησε όχι μόνο εμπιστοσύνη στους πελάτες του, αλλά και στις κρατικές αρχές-  την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, την Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.  

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ:

 • Ανάπτυξη ενός μεμονωμένου σχεδίου λογαριασμών προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.
 • Παραλαβή, επεξεργασία και λογιστική εγγραφή των πρωτογενών λογιστικών εγγράφων.
 • Σύνταξη και λογιστική εγγραφή των δευτερευόντων λογιστικών εγγράφων και μητρώων.
 • Ανάπτυξη και τήρηση της λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Λογιστικά Πρότυπα.
 • Λογιστική καταγραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και προετοιμασία λογιστικού και φορολογικού σχεδίου αποσβέσεων.
 • Επεξεργασία αποθεμάτων και αναλυτική λογοδοσία σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Υπολογισμός του κόστους των προϊόντων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών.
 • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και απαιτήσεων από πελάτες.
 • Προετοιμασία και υποβολή αναφορών – δηλώσεων και αρχείων καταγραφής σύμφωνα με το περί ΦΠΑ Νόμο, καθώς και δηλώσεωνVIES.
 • Intrastat.
 • Συστηματικοποίηση και συγκέντρωση λογιστικών πληροφοριών.

Αποθήκευση πληροφοριών  σε χαρτί και μαγνητικά μέσα.

 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλίσεων, το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (για εξωτερική χρηματοδότηση), την Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Προετοιμασία των εγγράφων πληρωμής των φόρων που οφείλονται βάσει του περί ΦΠΑ Νόμου, του Νόμου περί Φόρου Εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων, το Νόμο περί Φορολογίας Εταιρειών, του Νόμου περί των Τοπικών Φόρων και Τελών.
 • Προετοιμασία ενδιάμεσων αναφορών και εκθέσεων για τις ανάγκες διαχείρισης των εταιρειών.
 • Εκπόνηση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων και Παραρτήματα).
 • Τρέχουσες διαβουλεύσεις σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Ασφαλιστικής Δικονομίας, τον Νόμο περί ΦΠΑ, το Νόμο περί Φόρου Εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων, το Νόμο περί Φορολογίας Εταιρειών.
 • Διατήρηση αρχείου προσωπικού για τους υπαλλήλους στην εταιρεία.
 • Κατάρτιση καταστάσεων μισθοδοσίας.
 • Προετοιμασία συμβάσεων εργασίας και αστικών συμβάσεων, πρόσθετων συμφωνιών, εντολών τερματισμού των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.
 • Προετοιμασία λογαριασμών καταβληθέντων ποσών για αμοιβές από αστικές συμβάσεις.
 • Έκδοση πιστοποιητικών στους εργαζομένους και στους υπαλλήλους στην εταιρεία για το ετήσιο εισόδημα και άλλων πιστοποιητικών σχετικά με τις αμοιβές που καταβλήθηκαν. Έγγραφα που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση.
 • Επεξεργασία και επικύρωση ασφαλιστικών βιβλιάριων και πιστοποιητικών εργασίας.
 • Εγγραφή των αυτοαπασχολούμενων, ασφαλιστών και συμβάσεων εργασίας.
 • Προετοιμασία εγγράφων πληρωμής για τις ασφαλιστικές εισφορές και τους οφειλόμενους φόρους.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση.
 • Παροχή συμβουλών και υπολογισμός του ατομικού συντελεστή συνταξιοδότησης κλπ.

Φυσικά, δεν θα θέλαμε να σας ενοχλήσουμε με την απαρίθμηση όλων των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Προς το παρόν έχουμε γραφεία στη Σόφια και στο Σαντάνσκι όπου εργάζονται ειδικούς υψηλής ειδίκευσης στον τομέα των λογιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών. Πελάτες μας είναι εταιρείες από όλους τους τομείς της οικονομίας.

Εάν ενδιαφέρεστε, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε όταν και όπου προτιμάτε και να μιλήσουμε συγκεκριμένα πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Με εκτίμηση, ΜαρίνΜάρκοφ και η ομάδα του λογιστικού οίκουMVM.

Οι πελάτες μας είναι μικρές και μεσαίες εταιρείες όλων των οικονομιών τομέων:

 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Τουρισμός
 • Εμπορία
 • Μεταφορά-διεκπεραίωση
 • Παραγωγή
 • Υπηρεσίες
 • Διαφήμιση
 • Ιατρική και φαρμακείο
 • Υψηλές τεχνολογίες
 • Οικοδόμηση
 • Αρχιτεκτονική