Καταχώρηση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης και διάφορους κρατικούς οργανισμούς και δημοτικές υπηρεσίες

  • καταχώριση των επιχειρήσεων στο Μητρώο του Οργανισμού
  • εγγραφή με την Επιτροπή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • καταχώριση ενός εμπορικού σήματος
  • προετοιμασία των εγγράφων για την έκδοση της άδειας ευρώ / των evrolitsenz - μεταφορηκή δραστηριότητα