Λογιστικών υπηρεσιών σε συνδρομή

АΠλήρης υπηρεσίες λογιστικής εγγραφής σε εγγραφή γίνεται με την υπογραφή ενός έτους σύμβαση για παροχή λογιστικών υπηρεσιών με ακριβείς και σαφείς παραμέτρους.

 • Ανάπτυξη των ατομικών λογαριασμών με τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης της εταιρείας
 • Έγκριση, επεξεργασία και λογιστική εγγραφή των πρωτογενών λογιστικών εγγράφων
 •  Σύνταξη και λογιστικά βιβλία και αρχεία δευτεροβάθμια
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών στο МСС και  НСС (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Εθνικά Πρότυπα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • Λογιστική των παγίων περιουσιακών στοιχείων και την προετοιμασία των λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων πρόγραμμα
 • Επεξεργασία των αποθεμάτων και αναλυτικών εκθέσεων για τις ανάγκες της εταιρείας
 • Υπολογισμός του κόστους της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών
 •  Παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και προκαταβολές από τους πελάτες
 •  Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και μητρώα ΦΠΑ και VIES δηλώσεις
 •  INTRASTAT  -  ένα σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 •  Συστηματοποίηση των λογιστικών στοιχείων
 •  Αποθήκευσης των πληροφοριών σε χαρτί και μαγνητικά μέσα
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Οργανισμό Εσόδων, το Εθνικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, Εθνική Τράπεζα (για εξωτερική χρηματοδότηση), Οργανισμός για την προστασία των δεδομένων,  και την Επιθεώρηση Εργασίας
 • Προετοιμασία των εγγράφων καταβολή των οφειλόμενων φόρων βάσει ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
 • Προετοιμασία των ενδιάμεσων εκθέσεων για τις ανάγκες διαχείρισης των επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση ταμειακών ροών και α ισότητα  Εφαρμογές
 •  Εξέλιξη διαβουλεύσεις σε ДОПК, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
 •  Συντήρηση του προσωπικού και  τους υπαλλήλους
 • Προετοιμασία των μισθών μισθοδοσίας

 

 

 

Ενιαία λογιστικές υπηρεσίες

Κάθε μία από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες λογιστικής εγγραφής μπορεί να γίνεται μία φορά το ενδιαφέρον από εξωτερικούς πελάτες, που σήμερα δεν έχουν συμβόλαιο με την εταιρεία μας.

Μαζί με τις ήδη περιγραφεί λογιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Λογιστήριο MVM, προσφέρουμε στους πελάτες μας και ...